Usurbilgo Udalak lorazain ofizialaren lanpostua betetzeko deialdia egin du

Usurbilgo Udalak lorazain ofizialaren lanpostua betetzeko deialdia egin du eta lehiaketa oposizio sistema bidez egingo da. Udal honetako fun­tzionarioen plantilan ­hutsik dagoen lorezain ofiziala izeneko lanpostua bete­tzeko lanpostua izango da.

Oinarriak

Deialdiko oinarriak maiatzaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak argitaratu dituzte:

 • Plaza horri Administrazio Bereziko Eskala, Zerbi­tzu Berezien Azpieskala, C2 Sailkapen Taldea dagozkio.
 • Lanpostuaren maila: 11.
 • Ordainsaria: Usurbilgo Udalaren ordainketa taulako 10. maila.
 • Berariazko osagarria: 18.424,13 euro.
 • Hizkuntz-eskakizuna: 2. (derrigorrezkoa).
 • Gidabaimena: B.
 • Plaza kopurua: 1.
 • Lan-jarduna urtero Udalak zehazten duena izango da eta, edozein dela ere, horretarako lanpostuaren izaera eta behar bereziak izango ditu kontuan.
 • Oposizioaren proba guztiak gainditu eta izendatuak ez diren izangai guztiak lan-pol­tsa batean sartuko dira, lortu duten puntuazioaren araberako hurrenkerarekin, eta sail horretan sor­tzen diren aldian aldiko beharrak bete­tzeko erabiliko du Udalak. Lan-pol­tsa horrek ­antzeko lanpostuetarako udalak aurretik eduki ditza­keen pol­tse­kiko lehentasuna izango du, eta hortaz, ordezkapen beharrik izanez gero, lehenik lan-pol­tsa hau erabiliko da, eta hau agortuko balitz, aurretik zeuden pol­tse­tara joko da.

Betekizunak

Deialdi honen xede den lanpostuaren eginkizunak, besteak beste, ondoko hauek dira:

 • Obra eta zerbi­tzuetako enkargatuarekin elkarlanean udaleko berdegune eta lorategien diseinua eta manten­tze­aren plangin­tza eta programazioaz ardura­tzea. Lorezain­tzan sor­tzen diren lanak kudeatu eta burutu.
 • Hilerrietako manten­tze eta lorezain­tzako lanez arduratu, bertako langileen lana gainbegiratuz.
 • Bere ardurapean eslei­tzen zaizkion langileen lanaren jarraipena eta kontrola burutu.
 • Lorezain­tzari dagokion plangin­tza burutu, lanen banaketa eginez ezarritako epeen eta baliabideen arabera. Lanen jarraipena egin. Obra eta zerbi­tzuen enkargatuarekin batera, bere arloari dagozkion aurrekontuak osatu.
 • Lorategi, mendi, nekazal bide eta abarren manten­tzeaz arduratu: Herriko parke eta lorategiak egoera onean mantendu, lorategi eta landaketa berriak egiteko beharrezko diren lanak burutu.
 • Txos­tenak egin: urbanizazio berrien proiektuen gainbegiraketa, lan horien jarraipena, lan horien onespena, sor­tzen diren aurrekontu berriak, biztanleen erreklamazioak, intzi­den­tziak, eguneroko lan ­fitxak…).
 • Bere sailera bidera­tzen den langileriaren kargu hartu, beraien lana antolatu eta gainbegiratuz.
 • Lorezain­tzan erabil­tzen diren makina eta tresnen kargu hartu.
 • Lorategi berrietarako ideiak proposatu, aurrekontuak atera eta lanak burutu.
 • Lorategi eta parkeen manten­tze­rako beharrezko materiala lor­tzeaz arduratu.
 • Hilerrietako manten­tze eta lorazain­tzako lanak burutu eta hilerriko langileen (ehorzlea) lana gainbegiratu.
 • Bere arloko erosketa beharrizanen jarraipena egin eta material eta baliabideen erosketa proposatu, zehazturiko irizpide eta epeen arabera, arduradunarekin elkarlanean: aurrekontuen eskakizuna, balorazio txos­tena, etab.
 • Saileko arduradunak hala ezar­tzen duenean, saileko gainon­tzeko lanpostuen ordezkapenak burutu, horretarako beharra dagoenean (bajak, oporraldiak, etab.), bere lanpostuaren kategoria eta gaitasunak kontutan izanik.
 • Langileen hauta­tze prozesuetan parte hartu, bere lanpostuaren sailkapenarekin bat datorrenean. Zehaztutako helburuak lor­tzeko beharrezko diren eta horrela eska­tzen zaizkion beste edonolako lanak burutu, bere lanpostuaren sailkapenarekin bat datozenak.

Eskabideak

Eskabideak Usurbilgo udal errejistroan aurkeztu behar dira,Estatuko Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren biharamunetik zenba­tzen hasi eta hurrengo 20 egun naturaleko epearen barruan edo, bestelako kasuan eta fun­tsezko aldaketaren bat egongo balitz, azkeneko argitalpena egiten den biharamunetik konta­tzen hasita. Eskabideak aurkezteko eredu ofiziala errejistroan bertan edo usurbil.eus atarian eskuratu daiteke.

Utzi erantzun bat

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.